آنزیم ها

حالت نمایش:
پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 0.5ml
نمایش سریع

پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 0.5ml

70,000تومان

پروتئیناز K یک سرین پروتئاز بسیار فعال با پایداری بالا می باشد. شواهدی که از طریق مطالعات ساختاری بدست آمد نشان داد که این آنزیم متعلق به خانواده سوبتیلیسین با جایگاه فعال کاتالیتیک  (Asp39-His69-Ser224). می باشد. این آنزیم در شرایط محیطی متفاوت پایدار می ماند که از جمله آن می توان به تغییرات در pH ، نمک های بافری، دترجنتها (SDS) و دم..

پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 1ml
نمایش سریع

پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 1ml

130,000تومان

پروتئیناز K یک سرین پروتئاز بسیار فعال با پایداری بالا می باشد. شواهدی که از طریق مطالعات ساختاری بدست آمد نشان داد که این آنزیم متعلق به خانواده سوبتیلیسین با جایگاه فعال کاتالیتیک  (Asp39-His69-Ser224). می باشد. این آنزیم در شرایط محیطی متفاوت پایدار می ماند که از جمله آن می توان به تغییرات در pH ، نمک های بافری، دترجنتها (SDS) و دم..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)