محصولات مولکولی

مواد و محصولات مرتبط با امور و تحقیقات مولکولی در این طبقه بندی قرار می گیرند.

حالت نمایش:
100bp DNA Ladder RTU
نمایش سریع

100bp DNA Ladder RTU

250,000تومان

 لدر 100bp DNA Ladder RTU ترکیب خاصی از محصول PCR و پلازمید بوده که با آنزیم های محدودالاثر به 11 قطعه نا برابر برش خورده است و به منظور ایجاد استانداردی برای سنجش وزن مولکولی در الکتروفورز با ژل آگاروز استفاده می شود. DNA موجود از قطعاتی با طول های 100 الی 1500 جفت باز تشکیل شده است. قطعات 500 و 1500 باز دارای شدت نمایان سازی بیشتری..

1Kb DNA Ladder RTU
نمایش سریع

1Kb DNA Ladder RTU

250,000تومان

1Kb DNA Ladder RTU ترکیب خاصی از محصول PCR و پلازمید بوده که با آنزیم های محدودالاثر به 13 قطعه نا برابر برش خورده است و به منظور ایجاد استانداردی برای سنجش وزن مولکولی در الکتروفورز با ژل آگاروز استفاده می شود. DNA موجود از قطعاتی با طول های 250 الی 10000 جفت باز تشکیل شده است. قطعات 1K و 3k دارای شدت نمایان سازی بیشتری می باشند تا رفرنس..

50bp DNA Ladder RTU
نمایش سریع

50bp DNA Ladder RTU

350,000تومان

50bp DNA Ladder RTU ترکیب خاصی از محصول PCR و پلازمید بوده که با آنزیم های محدودالاثر به 17 قطعه نا برابر برش خورده است و به منظور ایجاد استانداردی برای سنجش وزن مولکولی در الکتروفورز با ژل آگاروز استفاده می شود. DNA موجود از قطعاتی با طول های 50 الی 1500 جفت باز تشکیل شده است. قطعات 200 ، 500 و 1200 دارای شدت نمایان سازی بیشتری می باشند ت..

Kplus DNA Ladder RTU
نمایش سریع

Kplus DNA Ladder RTU

350,000تومان

Kplus DNA Ladder RTU  ترکیب خاصی از محصول PCR و پلازمید بوده که با آنزیم های محدودالاثر به 19 قطعه نا برابر برش خورده است و به منظور ایجاد استانداردی برای سنجش وزن مولکولی در الکتروفورز با ژل آگاروز استفاده می شود. DNA موجود از قطعاتی با طول های 100 الی 10000 جفت باز تشکیل شده است. قطعات 500bp ، 1.5K و 3k دارای شدت نمایان سازی بیشتری..

ردسیف RedSafe بافر بارگذاری و نمایان سازی DNA
نمایش سریع

ردسیف RedSafe بافر بارگذاری و نمایان سازی DNA

130,000تومان

ردسیف Red safe، سرعت، حساسیت و کارایی را در یک محصول فراهمنموده است. ردسیف با خاصیت فلورسانس در نور UV محصولی بی خطر در نمایان سازی DNA می باشد. با استفاده از این محصول دیگر نیازی به غوطه ور سازی ژل آگارز در اتیدیوم برماید، Gel red و یا هر محصول مشابه که با اتصال به DNA به آن خاصیت فلورسانت می دهد نیست.از این محصول می ..

پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 0.5ml
نمایش سریع

پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 0.5ml

70,000تومان

پروتئیناز K یک سرین پروتئاز بسیار فعال با پایداری بالا می باشد. شواهدی که از طریق مطالعات ساختاری بدست آمد نشان داد که این آنزیم متعلق به خانواده سوبتیلیسین با جایگاه فعال کاتالیتیک  (Asp39-His69-Ser224). می باشد. این آنزیم در شرایط محیطی متفاوت پایدار می ماند که از جمله آن می توان به تغییرات در pH ، نمک های بافری، دترجنتها (SDS) و دم..

پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 1ml
نمایش سریع

پروتئیناز K محلول 20mg/ml حجم 1ml

130,000تومان

پروتئیناز K یک سرین پروتئاز بسیار فعال با پایداری بالا می باشد. شواهدی که از طریق مطالعات ساختاری بدست آمد نشان داد که این آنزیم متعلق به خانواده سوبتیلیسین با جایگاه فعال کاتالیتیک  (Asp39-His69-Ser224). می باشد. این آنزیم در شرایط محیطی متفاوت پایدار می ماند که از جمله آن می توان به تغییرات در pH ، نمک های بافری، دترجنتها (SDS) و دم..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)