مراجعه کنندگان به وبسایت می توانند در هر مرحله ای در سایت ثبت نام نموده و از امکانات سایت بهره مند گردند.