در این بخش روش ها و نکات مربوط به PCR و Real time PCR را مشاهده خواهید نمود. نکات ذکر شده راهگشای مشکلات بوجود آمده در انجام این فرآیندها و تکمیل کننده آنها می باشد.

تعیین غلظت و خلوص DNA

توسط |2019-12-10T22:54:38+03:30دسامبر 10th, 2019|PCR & Real time PCR, مقالات " چرا و چگونه"|

کاملترین راه برای بدست آوردن غلظت و خلوص DNA استفاده از روشهای اندازه گیری اسپکتروفتومتری UV و الکتروفورز ژل آگارز می باشد. این مقاله، مروری است بر این دوروش کاربردی.

پاسخ به 20 سوال در مورد پروتئیناز K

توسط |2019-12-23T22:21:27+03:30اکتبر 25th, 2019|PCR & Real time PCR, مقالات " چرا و چگونه"|

20 سوال در مورد پروتئیناز K   در این مقاله پاسخ به 20 سوال در مورد پروتئیناز k آورده شده