/رنگ DNA برای ژل ، رنگ DNA جایگزین اتیدیوم بروماید، برای ران کردن روی ژل،جهت رنگ آمیزی ژل،