1Kb DNA Ladder ترکیب خاصی از محصول PCR و پلازمید بوده که با آنزیم های محدودالاثر به 13 قطعه نا برابر برش خورده است و به منظور ایجاد استانداردی برای سنجش وزن مولکولی در الکتروفورز با ژل آگاروز استفاده می شود. DNA موجود از قطعاتی با طول های 250 الی 10000 جفت باز تشکیل شده است.